§ 1
Úvodné ustanovenia

 1. Správcovia konkurznej podstaty SR (ďalej len „ SKP SR“) je združenie správcov konkurznej podstaty na celkom území Slovenskej republiky.
 2. Je nezávislá, dobrovoľná, politicky nestranná organizácia fyzických osôb a je založená v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združení občanov v znení zmien a doplnkov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca občanov vykonávajúcich činnosť v zmysle zákona č. 7/2005 Zb. z. o konkurze a reštrukturalizácií.
 3. Prioritným poslaním SKP SR je zvyšovať správcom úroveň právneho povedomia v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie, pomôcť zefektívniť ich činnosť, zavádzať inovatívne návrhy, postupy, metódy a opatrenia zamerané na odstránenie nedostatkov a riešenie problémov správcov konkurznej podstaty.
 4. Hlavným cieľom Združenia je poskytovanie odbornej pomoci a odborného poradenstva pri výkone správcovskej činnosti, sprístupnenie všetkých aktuálnych pripravovaných noviel vrátane ich výkladu v spojení so zákonnou úpravou. Združenie je otvorené akejkoľvek spolupráci s inými inštitúciami, či vo verejnej alebo súkromnej sfére, za účelom podpory a zabezpečenia činnosti súvisiacej so zvyšovaním kvality a efektivity konkurzného konania na Slovensku ako aj spolupráci s inštitúciami na akademickej pôde, inštitúciami na Slovensku a v zahraničí, s rovnakým, prípadne podobným predmetom činnosti.
 5. Sídlo SKP SR je J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, Slovenská republika.

§ 2
Cieľ a činnosti

 1. Cieľom Združenia je združiť správcov konkurznej podstaty pre dosiahnutie cieľov:
  • aktívne sa podieľať na tvorbe legislatívy v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií a s tým súvisiacich právnych predpisov
  • spolupracovať s ministerstvom spravodlivosti pri zdokonaľovaní konkurzných a reštrukturalizačných procesov
  • poskytovať odborné poradenstvo pri riešení problémov týkajúcich sa konkurznej činnosti pre všetkých členov Združenia
  • spoločne vytvárať podmienky pre spoluprácu s inými stavovskými organizáciami pôsobiacimi v právnej oblasti
  • organizovať odborné konferencie a iné rôzne formy vzdelávania pre správcov
  • zabezpečovať pravidelné konzultácie, diskusné fóra a stretnutia členov združenia za účelom kolektívneho riešenie aktuálnych problémov v správcovskej činnosti
  • postupne vytvoriť periodickú tlač zameranú na aktuálnu právnu judikatúru a plánovanú legislatívnu zmenu v oblasti konkurzu a reštrukturalizácií za účelom zvyšovania právneho povedomia správcov
  • poskytovať odbornú a metodickú pomoc jednotlivým členom pri procese v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie
  • spolupracovať s jednotlivými Ministerstvami SR a inými inštitúciami pri tvorbe a presadzovaní všeobecne záväzných právnych predpisov

§ 3
Prípravný výbor

 1. Členmi prípravného výboru SKP SR v zmysle §-u 6, odstavca 2 zákona č. 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov, ktorý je oprávnený konať v mene Združenia až do vytvorenia orgánov ustanovených v § 6 ods. 2 týchto Stanov, sú nasledujúce fyzické osoby:
  • Mgr. Marianna Líšková,
  • JUDr. Marta Bojo Vevurková,
  • JUDr. Lucia Žecová,
 2. Prípravný výbor koná v mene SKP SR až do vytvorenia orgánov podľa nasledujúcich článkov týchto stanov. V mene Združenia až do zápisu štatutárneho orgánu koná splnomocnenec, na ktorom sa dohodli členovia prípravného výboru.
 3. Splnomocnencom na zastupovanie Združenia je: Mgr. Marianna Líšková
 4. SKP SR je založená na dobu neurčitú.

 

Časť prvá

§ 4
Členstvo

 1. Združenie môže záujemcovi o členstvo udeliť :
  • členstvo riadne
  • členstvo čestné
  Oba spôsoby členstva sú založené na princípe otvorenosti a dobrovoľnosti a to bez rozdielu politickej príslušnosti alebo presvedčenia, náboženského vyznania, sociálneho postavenia, pohlavia a veku. Každá fyzická osoba, ktorá má záujem o užívanie výhod poskytovaných Združením, má možnosť stať sa členom Združenia.
 2. Riadnym členom sa môže stať každý občan SR a to bez rozdielu politickej príslušnosti alebo presvedčenia, náboženského vyznania, sociálneho postavenia, pohlavia a veku ktorý:
  a) vykonáva alebo vykonával funkciu správcu konkurznej podstaty, správcu v reštrukturalizácií v zmysle zákona č. 7/2005 Zb. z. o konkurze a reštrukturalizácií alebo je zapísaný ako fyzická osoba, ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločník komanditnej spoločnosti v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo
  b) dosiahol súvislé vysokoškolské vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov vysokých škôl, vysokoškolské vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov vysokých škôl, vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa s vykonaním rigoróznej skúšky a zároveň
  c) dobrovoľne vlastnoručne podpísal a podal prihlášku, písomne na adresu združenia alebo vyplnil elektronicky formulár na webovej stránke Združenia a zároveň uhradil vstupný poplatok a členský príspevok do Združenia, ktorého výška je stanovená v § 13 týchto Stanov
  d) zároveň bolo vydané rozhodnutie Predstavenstva o prijatí za člena Združenia, ak boli splnené podmienky podľa písm. a) a lebo b) a súčasne c) a d)
 3. Členský príspevok je splatný  dňom uvedeným vo vystavenej preddavkovej faktúre, ktorá bude fyzickej osobe – správca konkurznej podstaty alebo právnickej osobe- správca konkurznej podstaty doručená hneď po podaní prihlášky. Následne po podaní prihlášky a zaplatení členského príspevku Predstavenstvo vydá rozhodnutie o jeho prijatí za člena.
 4. Ak si člen Združenia nesplní svoju povinnosť uhradiť členský príspevok do splatnosti vystavenej preddavkovej faktúry, prípadne faktúry, jeho členstvo v Združení spolu s účasťou pôsobenia v orgánoch Združenia je pozastavené. Na člena s pozastaveným členstvom sa  nevzťahujú práva a povinnosti uvedené v § 5 týchto Stanov. Pokiaľ riadny člen nesplní povinnosť úhrady členského príspevku ani po opätovnom upozornení poverenou osobou Združenia, ktorá členovi doručí  upozornenie o nezaplatenom členskom príspevku na jeho mailovú adresu,  členstvo v Združení zaniká ku dňu uvedenom v upozornení o  nezaplatenom členskom príspevku.
 5. Výnimočne môže Združenie udeliť čestné členstvo, ktoré vzniká rozhodnutím Predstavenstva. Čestné členstvo je najvyšším ocenením Združenia, ktoré je udeľované jednotlivcom a organizáciám:
  • za významnú a/alebo dlhoročnú spoločenskú a organizačnú činnosť v rámci konkurzov a reštrukturalizácií
  • za významnú publikačnú a výchovnú činnosť
  • za významný podiel na šírení a prezentácii Združenia a profesie správcu konkurznej podstaty na Slovensku i v zahraničí.
 6. Podnet na udelenie jednotlivých ocenení môžu predkladať ktorýkoľvek členovia Združenia. Čestný člen má právo zúčastňovať sa na rokovaniach všetkých orgánoch Združenia a v každom orgáne Združenia má čestný člen poradný hlas.
 7. Čestné členstvo zaniká:
  • na vlastnú žiadosť čestného člena a to dňom kedy bola žiadosť doručená písomne Predstavenstvu Združenia
 8. Členstvo v Združení zaniká:
  • písomným oznámením alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom člena, že vystupuje zo Združenia a to ku dňu doručenia oznámenia o vystúpení zo Združenia Predstavenstvu
  • úmrtím člena- fyzickej osoby, ku dňu jeho úmrtia
  • zánikom člena- právnickej osoby, ku dňu jeho zániku
  • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení Združenia, ku dňu uvedenému v rozhodnutí
  • vyčiarknutím fyzickej osoby člena alebo právnickej osoby, v ktorej je člen spoločníkom zo zoznamu správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v súlade so zákonom č. 8/ 2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov
  • rozhodnutím Predstavenstva Združenia o vylúčení člena z dôvodu nesplnenia si členských povinností uvedených v ust. § 5 ods. 2 Stanov alebo iného hrubého a úmyselného porušenia Stanov, prípadne interných predpisov schválených Predstavenstvom Združenia, a to ku dňu uvedenému v rozhodnutí Predstavenstva.
 9. Za hrubé a úmyselné porušenie Stanov sa považuje predovšetkým konanie ohrozujúce dobré meno, činnosť, ciele Združenia.

§ 5
Práva a povinnosti členov

 1. Riadny člen Združenia má právo:
  a) zúčastňovať sa na rokovaniach všetkých orgánov Združenia
  b) hlasovať na rokovaniach v tých orgánoch Združenia, kde má člen hlasovacie právo
  c) voliť a byť volený do orgánov Združenia
  d) využívať výhody poskytované Združením a navrhovať opatrenia na zlepšenie činnosti Združenia
  e) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných Združením
  f) podávať podnety, návrhy, pripomienky, týkajúce sa činnosti Združenia
  g) byť informovaný o všetkých činnostiach Združenia
 2. Základnými povinnosťami riadneho člena Združenia sú:
  a) dodržiavať Stanovy a ostatné interné predpisy
  b) aktívne sa podieľať na plnení úloh Združenia
  c) chrániť a rešpektovať dobré meno a dobrú povesť Združenia
  d) uhradiť ročný členský príspevok v termíne do 30.01. príslušného kalendárneho roka
  e) riadne a zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený
 3. Čestný člen má tieto práva:
  a) získavať určený druh a rozsah informácií o činnosti združenia
  b) využívať dosiahnuté výsledky činnosti združenia, ktoré Združenie sprístupňuje svojím čestným členom
  c) využívať Združením určené výhody, ktoré Združenie poskytuje svojím čestným členom
  d) obracať sa na orgány Združenia s návrhmi na zlepšenie alebo doplnenie činnosti, ktoré Združenie vyvíja
  e) zúčastňovať sa s poradným hlasom na rokovaniach Valného zhromaždenia a Predstavenstva združenia

Čestný člen má povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno a povesť Združenia.

 

Časť druhá
Orgány združenia

§ 6
Organizačná štruktúra

 1. Základnú organizačnú štruktúru Združenia tvoria orgány Združenia.
 2. Orgánmi Združenia sú:
  • Predstavenstvo
  • Predseda predstavenstva
  • Valné zhromaždenie
  • Dozorná rada
  • Odborná komisia
  • Kancelária
 3. Funkčné obdobie členov volených orgánov Združenia je desať rokov, pokiaľ tieto Stanovy neustanovujú inak. Členstvo v jednotlivých orgánov Združenia sa neskončí skôr, ako budú zvolení noví členovia, opätovne voľba je možná a časovo neobmedzená.

§ 7
Predstavenstvo

 1. Najvyšším orgánom Združenia je Predstavenstvo.
 2. Predstavenstvo je tvorené predsedom predstavenstva, predsedom valného zhromaždenia a jedným členom voleným Predsedom predstavenstva.
 3. Predstavenstvo zvoláva Predseda predstavenstva podľa potreby, najmenej raz ročne a tiež vždy, ak o to požiada najmenej 2/3 jeho členov. Každý člen má jeden hlas.
 4. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov alebo splnomocnených zástupcov členov Predstavenstva.
 5. Predstavenstvo rozhoduje uznesením, ktoré je platné, ak zaň hlasovala viac ako polovica členov alebo splnomocnených zástupcov prítomných na Predstavenstve. Každý člen Združenia má právo nazerať do zápisnice o priebehu rokovania Predstavenstva.
 6. Zasadnutie Predstavenstva zvoláva Predseda Predstavenstva a to písomnou pozvánkou najneskôr 14 pracovných dní pred termínom zasadnutia. Členovia Predstavenstva doručia predsedovi Predstavenstva najneskôr 7 pracovných dní materiály, ktoré sa majú na zasadnutí prerokovať.
 7. Do výlučnej pôsobnosti Predstavenstva patrí:
  a) Schvaľovať zmenu Stanov Združenia,
  b) Prijímať a vylučovať členov Združenia,
  c) Rozhodovať o pozastavení členstva a o jeho obnovení,
  d) Prerokovať a schvaľovať správy o činnosti a plnení úloh Valného zhromaždenia o činnosti Združenia,
  e) Určovať základné smery činnosti Združenia, a za tým účelom vytvárať interné predpisy, v ktorých ustanoví ďalšie pravidlá smerovania činnosti Združenia
  f) Vypracovať správu o činnosti ,
  g) schvaľuje návrh pravidiel hospodárenia združenia predloženého Valným zhromaždením
  h) Vypracovať a predkladať Valnému zhromaždeniu rokovací poriadok Združenia,
  i) Zrušenie a zánik Združenia,
  j) Rozhodovať o zlúčení s iným združením alebo delegovanie niektorých právomoci na iné orgány Združenia,
  k) Schvaľovať účasť obchodných partnerov v Združení a rozhoduje o ich oprávnení participovať na činnosti Združenia a užívať niektoré výhody Združenia,
  l) Prerokovať ročnú účtovnú závierku, návrhy na rozdelenie zisku a krytie prípadnej straty za uplynulý rok,
  m) Prerokovať návrh rozpočtu na nasledujúci rok, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu,
  n) Prerokovať výšku vstupného, výšku a splatnosť členských príspevkov,
  o) Menovať likvidátora v prípade zániku Združenia bez právneho nástupcu,
  p) volí a odvoláva členov dozornej rady
 8. Na prijatie rozhodnutia Predstavenstva podľa ods. 8. písm. b),c) i), j),o) a p) je potrebný súhlas 2/3 väčšiny prítomných členov.
 9. Členstvo v Predstavenstve zaniká:
  a) Písomným vzdaním sa členstva v Predstavenstve Združenia dňom uvedenom v listine o vzdaní sa členstva
  b) Smrťou člena- fyzickej osoby a zánikom člena- právnickej osoby
  c) Zánikom členstva v Združení

§ 8
Predseda predstavenstva

 1. Predseda Predstavenstva je štatutárny orgán Združenia, ktorý zastupuje Združenie navonok a je oprávnený konať v mene Združenia.
 2. Predseda Predstavenstva je menovaný do funkcie Predstavenstvom. Prvého predsedu vymenoval prípravný výbor.
 3. Predseda predstavenstva má tieto právomoci:
  • na základe mimoriadnych a neodkladných prípadoch môže prijať rozhodnutie, ktoré je v právomoci Predstavenstva aj mimo zasadnutia Predstavenstva ( per rollam). Rozhodnutie musí mať písomnú formu a zaznamenané do zápisnice z nasledujúceho zasadnutia Predstavenstva.
  • schvaľuje po prerokovaní príslušnými orgánmi Združenia ročnú účtovnú závierku, návrhy na rozdelenie zisku a krytie prípadnej straty za uplynulý rok a návrh rozpočtu na nasledujúci rok, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu
  • schvaľuje výšku vstupného, výšku a splatnosť členských príspevkov
  • menuje Predsedu Kancelárie
  • schvaľuje interné predpisy vytvorené Predstavenstvom, ktoré ustanovujú pravidlá smerovania činnosti Združenia
  • rozhoduje o základných otázkach v rámci podnikateľských aktivít Združenia,
  • volí a odvoláva člena predstavenstva s pomedzi členov združenia
 4. Predseda predstavenstva má právo zrušiť alebo zmeniť prijaté Uznesenie Predstavenstva.

§ 9
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je výkonným rozhodujúcim orgánom Združenia, tvoria ho všetci riadni členovia Združenia. Spomedzi svojich členov si zvolí Predsedu Valného zhromaždenia.
 2. Valné zhromaždenie sa schádza v období medzi Predstavenstvom, najmenej raz za dva roky.
 3. Každý riadny aj čestný člen Združenia má právo zúčastniť sa na rokovaní Valného zhromaždenia, má právo podieľať sa na rozhodovaní Valného zhromaždenia .
 4. Valné zhromaždenie má tieto právomoci:
  a) usmerňuje činnosť Združenia a rozhoduje o jeho aktuálnych úlohách medzi Predstavenstvom,
  b) navrhuje zmenu stanov
  c) schvaľuje správy Predstavenstva o činnosti Združenia a schvaľuje aj program činnosti na budúce obdobie
  d) predkladá návrhy na legislatívne zmeny v právnych predpisov týkajúcich sa konkurzov a reštrukturalizácií a iných súvisiacich právnych predpisov
  e) rozhoduje o zvolaní Odbornej komisie
  f) schvaľuje rokovací poriadok Združenia
  g) vypracovať a predkladať na rozhodnutie Predstavenstvu návrh pravidiel hospodárenia Združenia,
 5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina prezentovaných členov a splnomocnených zástupcov riadnych členov zistených pri poslednej prezentácií.
 6. Uznesenie Valného zhromaždenia je platné, ak bolo prijaté väčšinou členov, alebo splnomocnených zástupcov riadnych členov prítomných pri poslednej prezentácií na Valnom zhromaždení.
 7. Rozhodnutie Valného zhromaždenia podľa ods. 4 písm. b), d),f), h) a i) je platné, ak zaň hlasovala 2/3 väčšina hlasov prítomných členov alebo splnomocnených zástupcov prítomných na Valnom zhromaždení.

§ 10
Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolný orgán Združenia.
 2. Dozorná rada má troch členov, ktorých volí a odvoláva Predstavenstvo.
 3. Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné, zároveň členovia nesmú byť volený v iných orgánoch Združenia.
 4. Dozorná rada kontroluje činnosť a hospodárenie Združenia. Musí si zachovať nestrannosť.
 5. Dozorná rada si zvolí spomedzi svojich členov predsedu a to nadpolovičnou väčšinou.
 6. Predseda dozornej rady má právo zúčastniť sa na rokovaní Predstavenstva a navrhovať opatrenia na zefektívnenie jeho činnosti a hospodárenia so svojím majetkom.
 7. Dozorná rada sa stretáva vždy podľa potreby, tak aby zabezpečila činnosť, ktorú vykonáva.

§ 11
Odborná komisia

 1. Valné zhromaždenie môže v prípade riešenia odbornej otázky, prípadne prípravy legislatívnych zmien v oblasti konkurzu a reštrukturalizácií zvolať odbornú komisiu.
 2. Odbornú komisiu môžu tvoriť nie len členovia Združenia ale aj odborníci bez ohľadu na členstvo v Združení.

§12
Kancelária

 1. Kancelária plní úlohy spojené s organizačným, technickým a administratívnym zabezpečením činnosti Združenia. Plní úlohy Predstavenstva alebo iných orgánov Združenia v rámci svojej právomoci.
 2. Kancelária vykonáva predovšetkým tieto činnosti:
  a) materiálne a organizačne zabezpečuje činnosť orgánov Združenia a vykonáva ich rozhodnutia
  b) vedie a zverejňuje zoznam členov Združenia
  c) na požiadanie vyhotovuje potvrdenia a osvedčenia zo zoznamu členov Združenia
  d) spolupracuje pri vypracúvaní pripomienok a stanovísk k legislatívnym návrhom,
  e) zabezpečuje redakčné práce pri odbornej publikačnej činnosti,
  f) organizačne zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť,
  g) vedie knižnicu Správcov konkurznej podstaty,
  h) v súlade s rozhodnutím Predstavenstva, Združenie hospodári so svojím majetkom,
  i) prijíma príspevky od správcov a eviduje ich,
  j) vykonáva správu nehnuteľností Združenia,
  k) zabezpečuje archiváciu dokladov,
  l) organizačne zabezpečuje kontakty Združenia s inými inštitúciami v tuzemsku a v zahraničí,
  m) spolupracuje pri príprave odborných stanovísk pre orgány Združenia
  n) v spolupráci so štátnym archívom zabezpečuje odbornú správu písomností v súlade s platnou právnou úpravou
 3. Kanceláriu vedie predseda Kancelárie, ktorého menuje Predseda predstavenstva a ktorý organizačne a personálne riadi činnosť Kancelárie.

§ 13
Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári so svojím majetkom, ktorý nadobudol počas svojej činnosti samostatne.
 2. Združenie je financované predovšetkým:
  • Zo Vstupného vkladu do Združenia, ktoré je stanovené vo výške 50,00 Eur, až do doby pokiaľ Predseda predstavenstva nerozhodne inak
  • Z členského príspevku vo výške 100 Eur – na jeden kalendárny rok pokiaľ Predseda predstavenstva nerozhodne inak
  • Dobrovoľných príspevkov
  • Vlastných tržieb za poskytnuté služby iným inštitúciám
  • Poskytnutých darov a dotácií
  • Príjmov od obchodných partnerov zúčastnených na činnosti Združenia a užívajúcich niektoré výhody Združenia
 3. Združenie zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetok, členovia neručia za splnenie záväzkov Združenia.
 4. Združenie vedie účtovníctvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi a hospodári podľa rozpočtu schváleného Valným zhromaždením.
 5. Členský príspevok riadnych členov na činnosť Združenia je hlavný finančný zdroj úhrady nákladov spojených s činnosťou Združenia.
 6. S finančnými prostriedkami hospodári Predstavenstvo a najmä Predseda Predstavenstva podľa schváleného rozpočtu.
 7. Na zabezpečenie cieľov Združenia bude Združenie vykonávať podnikateľskú činnosť
  v doplnkovom rozsahu v súlade s platnými právnymi predpismi.

§ 14
Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
  • Dobrovoľným rozpustením alebo združením s iným združením
  • Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR
 2. V prípade rozhodnutia o likvidácií Združenia bez právneho nástupcu vymenuje Predstavenstvo Združenia likvidátora fyzickú osobu a určí jej odmenu.
 3. Združenie zaniká po ukončení likvidácie alebo zlučením s iným Združením dňom výmazu z príslušného registra Ministerstva vnútra SR.