07. 08. – 05. 09. 2024

Praktický preklad Zákona o konkurze a reštrukturalizácií č. 7/2005 Z. z. do anglického jazyka a jeho výklad slovenským lektorm v spoluprací so správcom konkurznej podstaty

ONLINE FORMA

LEKTORI:

Aaron David Andriskin

SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY

Mgr. Marianna Líšková

Po vyplnení a odoslaní formulára vám bude vystavená preddavková faktúra za zaplatenie účastníckeho poplatku.

CENA:

 • 400€ za celý jazykový kruz
 • 200€ za jednotlivé bloky jazykového kurzu

(Usporiadateľ nie je platiteľom DPH)

PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR

  Som si vedomá/ý toho, že jazykový kurz bude trvať v rozsahu 16 hodín, bude sa konať vždy v stredu od: 07.08.2024 – 05.09.2024. Jazykovú kurz sa bude konať dištančnou formou/ online formou.
  Zaväzujem sa uhradiť poplatok za celý kurz vo výške 400,00 Eur ( vrátane DPH), alebo za jednotlivý blok vo výške
  200,00 Eur najneskôr do 05.08.2024 na účet SPRÁVCOVIA KONKURZNEJ PODSTATY, s. r. o., na základe
  vystavenej predfaktúry.
  Spoločnosť nie je platcom DPH.
  Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre účely registrácie účastníkov.

  Seminár pre rozhodcov

  online, prostredníctvom aplikácie Zoom

  Lektori:

  Po vyplnení a odoslaní formulára vám bude vystavená preddavková faktúra za zaplatenie účastníckeho poplatku.

  POPLATOK 

   

  (Usporiadateľ nie je platiteľom DPH)

  PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR

   Predošlé semináre

   • 15. 12. 2023

    Seminár pre správcov
    online, prostredníctvom aplikácie Zoom

    Lektori:

    JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník Okresného súdu Žilina
    JUDr. Jaroslav Macek, sudca Okresného súdu Žilina

   • 1. 12. 2023

    Seminár pre rozhodcov
    online, prostredníctvom aplikácie Zoom

    Lektori:

    JUDr. Daniel Ivanko, PhD., podpredseda na súde Okresný súd Banská Bystrica
    JUDr. Soňa Sura, PhD., sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica
    JUDr. Daniela Ježová, LL.M. PhD., advokátka

   • 18. 10. 2023

    Seminár pre správcov konkurznej podstaty
    online, prostredníctvom aplikácie Zoom

    Lektori:

    Mgr. JUDr. Lucián Török: advokát, správca
    Mgr. Karol Kiš: Ministerstvo spravodlivosti SR

   • 10. 2. 2023

    Školenie k systému Register úpadcov

    Košice, Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A

    Posledná novela zákona o konkurze a reštrukturalizácií a ostatných súvisiacich právnych predpisov začína Register úpadcov postupne nahradzovať Obchodný vestník MS SR.

    Preto pre Vás pripravujeme sériu školení k systému Register úpadcov.

   • 20. 1. 2023

    Školenie k systému Register úpadcov

    Žilina, Boutique Hotel Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8

    Posledná novela zákona o konkurze a reštrukturalizácií a ostatných súvisiacich právnych predpisov začína Register úpadcov postupne nahradzovať Obchodný vestník MS SR.

    Preto pre Vás pripravujeme sériu školení k systému Register úpadcov.

   • 8. 12. 2022

    Školenie k systému Register úpadcov

    Bratislava, Premium Business Hotel, Priekopy 20/A

    Posledná novela zákona o konkurze a reštrukturalizácií a ostatných súvisiacich právnych predpisov začína Register úpadcov postupne nahradzovať Obchodný vestník MS SR.

   • 2.11. 2022

    Seminár zameraný na pripravovanú novelu zákona zákona o konkurze a reštrukturalizácie a ochrany osobných údajov

    Košice, Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2/A

    Školitelia:

    Mgr. JUDr. Lucián Török:  donedávna pôsobil ako vyšší súdny úradník, Okresný súd Košice I.v súčasnosti interný doktorand na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  obchodného práva a hospodárskeho práva.

    Ing. Miriam Šefčíková, PhD. : správca zapísaný v zozname správcov MS SR od roku 2008 so značkou správcu S1226, vykonáva lektorskú činnosť v oblasti konkurzov a reštrukturalizácii od roku 2014.

   • 21.10. 2022

    Seminár zameraný na pripravovanú novelu zákona zákona o konkurze a reštrukturalizácie a ochrany osobných údajov

    Košice, Košická futbalová aréna, Pri Prachárni 13

    Školitelia:

    JUDr. Ingrid Kovalčuková:  správca konkurznej podstaty a advokátka

    JUDr. Oľga Kmeťová: správca konkurznej podstaty a advokátka

   • 5. 10. 2022

    Seminár zameraný na pripravovanú novelu zákona zákona o konkurze a reštrukturalizácie a ochrany osobných údajov

    Bratislava, Premium**** business hotel

    Školitel:

    JUDr. Martin Provazník je partnerom bpv BRAUN PARTNERS v Bratislave. Špecializuje sa predovšetkým na riešenie sporov, korporátne právo, insolvencie a reštrukturalizácie. Bol v tíme, ktorý priamo pripomienkoval zákon o riešení hroziaceho úpadku s MSSR, zúčastňoval sa legislatívneho konania, vrátane účasti v rozporovom konaní

   • 3.10.2022

    Seminár zameraný na pripravovanú novelu zákona zákona o konkurze a reštrukturalizácie a ochrany osobných údajov

    Žilina, Hotel Slovakia *** Adresa: Antona Bernoláka 3231/2A

    Školitelia:

    JUDr. Marcela Macová: absolventka právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, v súčasnosti sa venuje profesionálnemu  poradenstvu v oblasti ochrany osobných údajov

    JUDr. Michal Masár: vyšší súdny úradník Okresného súdu Žilina

   • 17. 6. 2022

    Seminár zameraný na pripravovanú novelu zákona zákona o konkurze a reštrukturalizácie a novelu Obchodného zákonníka

    Školitelia:

    JUDr. Martin Maliar: generálny riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR

    JUDr. Jaroslav Macek : sudca Okresného súdu Žilina

   • 3. 6. 2022

    Seminár zameraný na pripravovanú novelu zákona zákona o konkurze a reštrukturalizácie a novelu Obchodného zákonníka

    Košice, DoubleTree by Hilton, Hlavná 1

    Školitelia:

    JUDr. Andrej Radomský: sudca Krajského súdu Prešov

    Mgr. JUDr. Lucián Török: vyšší súdny úradník, Okresný súd Košice I.

   • 15. – 16. 10. 2020

    Konkurz a reštrukturalizácia v roku 2020
   • 5. 10. 2020

    Odborný seminár pre bankový sektor