Kto sme

Osobné údaje poskytujete spoločnosti Správcovia konkurznej podstaty SR o.z., Jura Janošku 900/3, 031 01 Liptovský Mikuláš. Táto spoločnosť bude tzv. prevádzkovateľom a v ďalšom texte sa označuje ako „my“ alebo „Spoločnosť“. Osobné údaje získavame a spracúvame vždy v súlade s právnymi predpismi a bezpečne.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných podmienkach ochrany osobných údajov (GDPR), ktoré je priamo implementované do zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu a vymazanie údajov.

Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje, ktoré evidujeme, sú:

 • používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,
 • vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,
 • relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely,
 • presné a aktualizované,
 • držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili,
 • uchovávané v bezpečných podmienkach

Za spracovanie osobných údajov je zodpovedný:

Prevádzkovateľ: Správcovia konkurznej podstaty SR o.z.
Adresa prevádzkovateľa: Jura Janošku 900/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 53120540
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: infoREMOVE@skpsrREMOVE.sk

Príslušný orgán dohľadu nad ochranou osobných údajov:

Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214

Účel používania osobných údajov

Oprávnené osoby prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje od dotknutých osôb za účelom identifikácie fyzickej osoby pri uplatnení oprávneného záujmu prevádzkovateľa, evidencie a prešetrenia podaných oznámení o protispoločenskej činnosti, alebo za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa. Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. a), b) a f ) zákona č. 18/2018 Z.z. Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavovali narušenie Vášho súkromia.

Prevádzkovateľ bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 307/2014 Z.z., o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Ako prevádzkovateľ spracovávame Vaše osobné údaje buď na základe právneho predpisu, na základe Vami poskytnutého súhlasu (napr. newsletter, súťaže, ankety), na základe uzatvorenej zmluvy (najmä: kúpna zmluva, budúca kúpna zmluva, zmluva o doprave a pod.), alebo ak je to nevyhnutné pre plnene zmluvných/predzmluvných povinností a na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (napr. pri kúpe tovaru na faktúru). V prípade, ak ste požiadali našu spoločnosť o možnosť odoberania tovaru na faktúru, t.j. že tovar nebude uhradený ihneď pri jeho prevzatí, naša spoločnosť vykoná analýzu bonity na základe čoho Vám vie stanoviť výšku kredit limitu a splatnosť faktúr. Analýza bonity predstavuje tzv. finančnú analýzu zákazníka, za účelom prevencie a ošetrenia právnych a finančných rizík v obchodnom styku, za účelom ochrany svojho majetku, predchádzania podvodom, overenia solventnosti obchodných partnerov. Za týmto účelom využíva informácie z open data zdrojov, ktoré sú verejne dostupné ako aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Dotknutými osobami sú v tomto prípade fyzické osoby ak sú priamo potenciálnym zákazníkom, prípadne spoločníci obchodných spoločností, prípadne štatutárne orgány obchodných spoločností alebo ručitelia a súčasne sa jedná o tovar na faktúru. Rozsah spracovávaných osobných údajov sú meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko. Pre účel spracovania osobných údajov k analýze bonity, je právny základ spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorý bol zdôvodnený v teste proporcionality.

Naše webové stránky zároveň využívajú marketingové súbory cookies (viac info tu https://skpsr.sk/cookies) :

 • Google Analytics, získavanie štatistických informácií, expirácia – podľa nastavenia prehliadača, alebo po odstránení
 • Google Ads, identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google a na retargetting
 • Facebook Pixel, identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook a na retargetting

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám vylučujeme. Vo výnimočných prípadoch sú osobné údaje spracovávané sprostredkovateľom na základe zmluvy alebo poverenia. Títo sú však starostlivo vybratí a zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 Nariadenia a §34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V prípade, ak bude potrebné tovar Vám doručiť alebo informovať výrobcu o Vašej reklamácií tovaru, prípadne odpovedať na Vaše otázky ohľadom tovaru, budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, prípadne telefóne číslo poskytnuté dopravcovi, výrobcovi, alebo osobe, ktorá vyhotovuje odborný posudok pre prípad reklamácie.

Spracovanie osobných údajov v prípade súťaží

Cez našu webovú stránku alebo facebook stránku máte možnosť zúčastniť sa na rôznych anketách a súťažiach. Pokiaľ v špeciálnych ustanoveniach o ochrane osobných údajov príslušnej súťaže nie je stanovené niečo iné alebo ak nám neudelíte rozsiahly výslovný súhlas, budú vaše osobné údaje získané od vás v rámci účasti na súťaži použité výlučne na realizáciu súťaže (napr. vyhľadanie výhercu, informovanie výhercu, poslanie výhry). Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci súťaží je zásadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prípade udelenia súhlasu v rámci súťaže je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov právnym základom na spracovanie osobných údajov, na ktoré je základom váš súhlas. Pokiaľ ste v rámci súťaže udelili súhlas, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Podrobnosti pre tieto prípady sú uvedené v špeciálnych ustanoveniach na ochranu osobných údajov v príslušných súťažiach. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám sa uskutoční iba vtedy, ak je to potrebné na realizáciu súťaže (napr. poslanie výhry cez logistickú spoločnosť, prítomnosť notára pri žrebovaní a pod.). Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám nad tento rámec zásadne vylučujeme. Po ukončení súťaže a oznámení výhercov budú osobné údaje účastníkov vymazané. Osobné údaje výhercov budú pri vecných výhrach uložené počas trvania zákonných reklamačných nárokov, aby bolo v prípade nedostatku možné vec opraviť alebo vymeniť.

Doba zachovania (retenčné obdobie)

Spoločnosť spracúva osobné údaje na V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom.

Právo dotknutej osoby

Ak spoločnosť spracúva, alebo uchováva Vaše osobné údaje, môžete, podľa platných

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, ako dotknutá osoba máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli, alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov.
 • to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo ako dotknutá osoba na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 • ako dotknutá osoba namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a ako dotknutá osoba namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako dotknutej osoby.
 • máte právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.
 • máte právo vzniesť námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania – máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.

Všetky vyššie uvedené žiadosti budú odoslané tretím stranám v prípade, ak boli Vaše osobné údaje predmetom zdieľania s treťou stranou.

Uplatnenie práva

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, informujte nás na e-mailovej adrese: infoREMOVE@skpsrREMOVE.sk

Zaslaním žiadosti na uvedenú mailovú adresu a následnej identifikácie, Vás, ako dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

V prípade Vašej žiadosti o opravu alebo výmaz, o tomto informujeme prípadného príjemcu vašich osobných údajoch. Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami), alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť zástupcovi prevádzkovateľa DPO, alebo priamo dozornému orgánu.