Na tejto stránke nájdete zoznam všetkých zákonov a právnych predpisov týkajúcich sa konkurzného práva a reštrukturalizácie podnikov, ktoré platia na území Slovenskej republiky. Priebežne ho dopĺňame o všetky relevantné novely a právne úpravy. Súčasťou zoznamu sú aj vybraté judikáty a odborné výklady príslušných legislatívnych noriem.

Od 01.05.2022 je účinný zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku, ktorý mení a novelizuje viaceré zákony.

Prehľad novelizovaných zákonov:

  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
  • Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
  • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch
  • Zákon č. 530/2003 Z. z. – Zákon o obchodnom registri
  • Zákon o konkurze a reštrukturalizácií č. 7/2005 Z. z.
  • Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch

MIMO zákona o riešení hroziaceho úpadku sa zmenil aj ZÁKON č. 291/2005 o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácií

MS SR pripravuje zároveň všeobecné právne predpisy, ktorými ustanoví podrobnosti o medzere krytia  a spôsobe určenia platobnej neschopnosti, predĺženia, hroziaceho úpadku a hroziacej platobnej neschopnosti.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)