Správcovia konkurznej podstaty SR

Občianske združenie SPRÁVCOVIA KONKURZNEJ PODSTATY SR (SKPSR) vzniklo v roku 2020. Zrod tejto inštitúcie je prirodzeným vyústením niekoľkoročnej snahy tímu odborníkov a právnych expertov okolo Marianny Líškovej organizovať vzdelávacie, informačné a znalostné podujatia pre všetkých ľudí, ktorí sa v rámci svojej profesie zaoberajú konkurznou podstatou a reštrukturalizáciou podnikateľských subjektov na Slovensku.

Pravidelnými stretnutiami a vzájomnou komunikáciou so správcami  počas organizovaných vzdelávaní bola niekoľkokrát riešená otázka potreby založiť zoskupenie správcov, ktoré bude chrániť ich záujmy, predovšetkým im pomáhať a radiť  pri výkone správcovskej činnosti.

Hlavné ciele a poslania združenia

  • Profesionálne právne poradenstvo pre správcov konkurznej podstaty
  • Poskytnutie poistenia pre správcov v zmysle zákona č. 8/2005 o správcoch
  • Poskytnutie poradenstva v oblasti poistenia majetku patriaceho do konkurznej podstaty
  • Organizovanie odborných konferencií, seminárov, workshopov a školení
  • Zlepšenie právneho povedomia správcov konkurznej podstaty
  • Aktívna účasť pri tvorbe a úprave legislatívy na Slovensku
  • Informačná pomoc pre správcov konkurznej podstaty

Každý správca konkurznej podstaty, právnik, vysokoškolsky vzdelaný občan SR sa môže stať riadnym členom nášho združenia. Získa tým množstvo výhod vrátane zliav na vzdelávacie podujatia a literatúru, prístup ku kľúčovým informáciám a odborné poradenstvo. Stačí vyplniť prihlasovací formulár a uhradiť vstupný a členský príspevok.

Všetky konferencie, semináre, workshopy, školenia a špecializované vzdelávacie programy pripravujeme v spolupráci s Inštitúciou odborného vzdelávania, s.r.o. (IOV). Je to naša sesterská organizácia, ktorej poslaním je zastrešovať manažment týchto podujatí a ich programovú náplň.

Pre budúcich správcov bude organizovať a zabezpečovať odborné prípravu  podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie( ďalej len „VP“).

Za účelom splnenia povinnosti každého správcu neustále sa vzdelávať v správcovskej činnosti sa bude Inštitúcia odborného vzdelávania, s. r. o. snažiť na pravidelnej báze zabezpečovať jeden z hlavných cieľov Združenia a to organizovať odborné podujatia podľa „VP“ s udelenými kreditnými bodmi z MS SR.